Domov sociálnych služieb - Dom sv. Jozefa - Congregatio Jesu, Slovenská provincia

Prejsť na obsah
Rob dobro a rob ho dobre.
Rob dobro a rob ho dobre.

Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa, Prešov poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
 
V zmysle §38 citovaného zákona sa v domove sociálnych služieb (DSS) poskytuje sociálna služba celoročnou pobytovou formou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba
 
Ø  odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách
Ø  nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č.3. zákona o sociálnych službách
   
Bezodkladné prijatie  
 
V odôvodnených prípadoch naše zariadenie môže prijať záujemcu o sociálnu službu ešte pre vydaním rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, vždy sa však musí jednať o situáciu, kedy sú zdravie a život záujemcu vážne ohrozené.
 
Samoplatca
 
Záujemca môže požiadať o umiestnenie do zariadenia aj v prípade, ak nebolo začaté konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu. V takom prípade si bude platiť úhradu za sociálne služby najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. Prijatie takéhoto záujemcu je len za predpokladu, že voľné miesto nie je možné obsadiť záujemcom s právoplatným rozhodnutím.
 

ADRESA

Congregatio Jesu, Slovenská provincia - Dom sv. Jozefa
Kmeťovo stromoradie 6
080 01 Prešov

IČO: 00587150
DIČ:: 2020835322

e-mail: domsvjozefa@gmail.com
tel.: 051/74 62 905 - kancelária
tel.: 051/74 62 919 - sociálny úsek
Dodržiavame zásady GDPR
Vytvorené WebSite X5
Návrat na obsah